UBCab систем дээр жолооч нууц хадгалах тухай

1. Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Хэрэглэгчийн утасны дугаар

Хэрэглэгчийн үйлчилгээ авсан цэг болон үйлчлүүлж дууссан цэгийн мэдээлэл

2. Хэрэглэгчийн мэдээллийг нууцлах тухай

UBCab такси дуудлагын үйлчилгээ үзүүлэх явцад олж авсан мэдээллийг үйлчилгээнээс бусад зорилгоор, үйлчилгээ үзүүлэх процесс нэгэнт дууссан, эсвэл эхлээгүй үед ашиглахгүй байх цаашид 3дагч этгээдэд дамжуулахгүй байх үүрэг хүлээнэ.

3. Бид мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

UBCab систем нь олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан Үндэсний дата төв дээр байрлаж ажилладаг. Жолооч болон хэрэглэгчийн мэдээллийг нууцлалын өндөр түвшинд хадгалдаг.

4. Энэхүү Мэдээллийн нууцлалын тухай бичиг баримт нь 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс дараагийн шинэчлэгдсэн бичиг баримт бий болох хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
© ЮБИКАБ ХХК 2019