UBCab систем дээр жолоочийн нууц хадгалах тухай (Privacy policy of Driver on UBCab system)

1. Жолоочийн мэдээлэл (Information of the driver)

Жолоочийн бүртгэлийн үндсэн болон туслах мэдээлэл (Main information and supplementary information of the driver’s registration)

Жолоочийн аялал, гүйцэтгэлийн мэдээлэл (Trip and performance information of the driver)

Жолоочийн байршлын мэдээлэл (Location data of driver)

2. Мэдээллийг нууцлах тухай (Securing the Drivers information)

UBCab такси дуудлагын үйлчилгээ үзүүлэх явцад олж авсан мэдээллийг үйлчилгээнээс бусад зорилгоор, үйлчилгээ үзүүлэх процесс нэгэнт дууссан, эсвэл эхлээгүй үед ашиглахгүй байх цаашид 3дагч этгээдэд дамжуулахгүй байх үүрэг хүлээнэ. (It is obliged not to disclose any information gained during the Ubcab taxi call service delivery to the third party or not be used unless service was started. The information shall be used only for service delivery purpose.)

3. Байршлын мэдээллийн тухай (Information of location)

Таны байршлыг жолоочийн аппликэйшн нээлттэй болон хаалттай аль ч үед тогтмол давтамжтай серверт илгээх бөгөөд улмаар жолоочийн яг одоогийн байршилд хамгийн ойрхон хэрэглэгчийг олж өгөхөд зөвхөн ашиглана. (Your location information will be sent to the server frequently anytime whether application is running foreground and background. Therefore it shall be only used for the driver to get the nearest customer at the current location.)

4. Бид мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ? (How we protect the information?)

UBCab систем нь олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан AWS дээр байрладаг, 24/7 найдвартай ажиллагаатай. Жолооч болон хэрэглэгчийн мэдээллийг нууцлалын өндөр түвшинд ISO 27001 стандартын шаардлагыг дагуу хамгаалдаг. (UBCab system is located at the AWS which fully meets the international information security requirement and works reliable 24/7. Information of the driver and customer is protected with security according to the ISO 27001.)

5. Энэхүү Мэдээллийн нууцлалын тухай бичиг баримт нь 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-нээс дараагийн шинэчлэгдсэн бичиг баримт бий болох хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө. (This Information Privacy document is valid from 18 January 2021 till the adoption of the updated document.)
© ЮБИКАБ ХХК 2021 (UBCab LLC 2021)