ЮБИКАБ ТАКСИ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
ХОЁР. ЮБИКАБ ХХК БОЛОН ЖОЛООЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ

А. Үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг

Б. Жолоочийн эрх, үүрэг

ГУРАВ. ЖОЛООЧТОЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ, ГЭРЭЭНИЙ ДАГУУ АЖИЛЛУУЛАХ, ГЭРЭЭГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ
ДӨРӨВ. Үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

А. Үйлчилгээнд машинаа бэлдэх тухай

Б. ЮБИКАБ системийг ажилд бэлдэх тухай

В. Дуудлага хүлээн авах тухай

Г. Хаягандаа очих тухай

Д. Аялал эхлүүлэх

Е. Аяллыг цуцлах

Ё. Аяллыг гүйцэтгэх

Ж. Төлбөр тооцоо

З. Давхар дуудлага авах тухай

И. Аялал дуусгах

К. Хэрэглэгчийн гомдлыг “ҮЛ МАРГАХ” журмаар шийдвэрлэх тухай

Л. Ээлжийн жолооч ажиллуулах тухай

М. Үйлчилгээ сунгах тухай

ТАВ. АЖЛЫН ХАРИУЦЛАГА, САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛ ГАРГАСАН ЖОЛООЧИД ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА
ЗУРГАА. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫГ ДАГАН МӨРДӨХ
© ЮБИКАБ ХХК 2019.10.16